Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: [20-07-2023]

Amtron hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacybeleid willen we u informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

1.1 Persoonlijke gegevens die we verzamelen:
We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en betalingsinformatie. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

1.2 Doeleinden van gegevensverwerking:
We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het leveren van onze diensten aan u en het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen.
– Het beheren van uw account en het verlenen van klantenservice.
– Het versturen van nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en andere relevante informatie over onze producten en diensten, indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
– Het verbeteren van onze website, diensten en gebruikerservaring.
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.

1.3 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:
We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
– Uitvoering van een contract: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, zoals het leveren van onze diensten.
– Toestemming: Indien u toestemming hebt gegeven voor specifieke verwerkingsactiviteiten, zoals het ontvangen van marketingcommunicatie.
– Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
– Gerechtvaardigd belang: De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van onze diensten en het beschermen van onze belangen.

2. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

2.1 Derden:
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met vertrouwde derde partijen, waaronder dienstverleners, zakenpartners en andere organisaties die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze diensten. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is om de diensten namens ons uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

2.2 Wettelijke openbaarmaking:
We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist

is of als we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een overheidsinstantie of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

3. Bewaring van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

4. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Onder de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:
– Toegang tot uw persoonlijke gegevens en het verkrijgen van een kopie ervan.
– Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.
– Verwijdering van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden.
– Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden.
– Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
– Gegevensportabiliteit, d.w.z. het ontvangen van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en het overdragen van die gegevens         aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
– Intrekken van uw toestemming, indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens op toestemming is gebaseerd.

Om uw rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid worden vermeld.

5. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We streven naar een continue evaluatie en verbetering van onze beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de beste praktijken op dit gebied.

6. Internationale gegevensoverdracht

Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat er passende waarborgen zijn getroffen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zoals het gebruik van standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie of het werken met partijen die zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en de datum van de laatste herziening bovenaan het privacybeleid wordt bijgewerkt. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren.

8. Contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Amtron B.V.
Transistorstraat 91-25
1322CL  ALMERE
+31 36 808 07 48
info@amtron.nl

Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u in met de bepalingen van dit privacybeleid.